پروژه های انجام شده

توسط موسسین شرکت

از جمله پروژه هایی که افراد موسس شرکت فرداد پیشرو انرژی دراجرای آن نقش موثر و کلیدی داشته اند می توان
پروژههای ذیل را نام برد:

نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

نیروگاه کلاس F به همراه انتقال تکنولوژی و اولین تجربه ساختار 1 به 1 (1 واحد گاز + 1 واحد بخار) 

نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

نیروگاه کلاس F و اولین تجربه ساختار 3 به 1 (سه واحد گازی زیمنس + یک واحد بخاری)

نیروگاه گازی الصدر بغداد

فاز دوم شامل دو واحد گازی وی94-3 زیمنس به همراه کلیه تجهیزات BOP و پست GIS 400

نیروگاه گازی جنوب اصفهان

نیروگاه سیکل ترکیبی نکا ( واحد بخار)

نیروگاه گازی هرمزگان

کارخانه سیمان ساروج کنگان

نیروگاه الصدر بغداد فاز اول

نیروگاه گازی فجر

نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر

نیروگاه برق و بخار طرح، توسعه پالایشگاه تهران